Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Thứ tư, 13/12/2017, 11:30 (GMT+7)

(Chính trị) - Sáng 13-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI họp phiên thứ 6-phiên bế mạc đại hội.Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 -2022 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã phát biểu bế mạc.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, sau 3,5 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc Đại hội.

Cụ thể, Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Đặc biệt, tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017- 2022; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự, phát biểu với đại biểu Đại hội; nhiều đồng chí Bộ trưởng trực tiếp đối thoại chính sách với đại biểu Đại hội đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Đặc biệt, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp; tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là môi trường rèn luyện trong sáng, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ.

“Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong; tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phiên bế mạc Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội; thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017; thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là nhằm xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đại hội, đại biểu Chu Thị Ngọc Hảo-Học viện An ninh nhân dân đã đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước.

* Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

* Một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

(2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

(3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

(4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.

(5)- Hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

(6)- Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

(10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

(11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

* Các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017 – 2022
(1)- Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

(2)- Đề án Thanh niên khởi nghiệp.

(3)- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

(4)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

(5)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

(6)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

(7)- Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(8)- Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

(9)- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

(10)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]